Hani Cumhuriyet Yibo

İli / İlçesi : Diyarbakır - Hani
Adres : Veziri Mah. Hani/Diyarbakir
Telefon : (412)6512455
Faks : (412)6512175