Akyaka Noteri

Noterlik Adı : Akyaka Noteri
Noter : SERCAN SARI
Telefon : (474) 261 20 44
Faks : (474) 261 20 44
Adres : BELEDİYE SARAYI ALTI
AKYAKA/KARS